Số 552 Kế hoạch thực hiện các hoạt động CM Mầm non năm học 2011 - 2012
Đăng ngày 27/09/2011 bởi admin            Thực hiện Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 1/6/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012; công văn Số 1186/SGDĐT-GDMN ngày 18 tháng 08  năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2011 - 2012;

            Căn cứ vào kết quả năm học 2010 - 2011 và điều kiện phát triển giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố hướng dẫn cụ thể các hoạt động chuyên môn đối với giáo dục mầm non năm học 2011 - 2012, như sau:

I. Các hoạt động chủ yếu trong năm học:

1.  Các hội thi, hội thảo chuyên môn:

* Hội nghị

- Tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 100% trường mầm non tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác PCGDMN cho trẻ em năm tuổi và chương trình GDMN mới. Mỗi trường mầm non tổ chức hội nghị tuyên truyền ít nhất 3 lần/năm theo các nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng phụ huynh và cộng đồng.

- Tổ chức hội thảo các cấp về “ Đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non mới”

- Hội nghị hiệu trưởng mầm non.

* Các hội thi:

- Hội thi "Bé với làn điệu dân ca"; hội thi về Giáo dục An toàn giao thông...

- Hội thi giáo viên giỏi, Cô nuôi giỏi (cấp trường tổ chức tháng 11/2011, cấp TP tháng 12/2011; cấp tỉnh 3/2012)

* Tổ  chức các hội thảo chuyên đề:

+ Lĩnh vực Phát triển  ngôn ngữ

+ Lĩnh vực Phát triển  Thể chất

+ Lĩnh vực Phát triển  Nhận thức

+ Lĩnh vực Phát triển  Thẩm mỹ

+ Rèn kỹ năng sống cho trẻ

II. Định hướng về xây dựng chỉ tiêu năm học 2011 – 2012:

* Một số chỉ tiêu cơ bản chung của ngành:

1. Công Tác duy trì sỹ số:

Duy tr× sÜ sè: §¹t 100%

            - Tû lÖ chuyªn cÇn: 90% trë lªn (trong ®ã Nhµ trÎ: 85% trë lªn; MG 3-> 4 tuæi: 90%-> 92%; MG 5 tuæi: 95% trë lªn).

            - Tỉ lệ huy động trẻ ra lớp: Tiếp tục tăng tỷ lệ trẻ mầm non được đến trường.

                        + Nhµ trÎ:                  34%.

                        + MÉu gi¸o:               98%.

                        + MÉu gi¸o 5 tuæi: 100%.

            2. Chất lượng chăm sóc – giáo dục :      

            Chất lượng chăm sóc: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân < 10%

                                                      Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi < 10%

            Chất lượng giáo dục: Tỷ lệ đạt yêu cầu 98% (Nhà trẻ đạt 93%; Mẫu giáo 3-4 tuổi đạt 95%; mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%

Các trường, cơ sở mầm non căn cứ vào kết quả đạt được năm trước đưa ra chỉ tiêu năm học 2011 – 2012 (các chỉ tiêu đăng ký không thấp hơn năm học trước)

3. Xếp loại đội ngũ giáo viên (theo chuẩn nghề nghiêp):

   100% giáo viên xếp loại đạt yêu cầu (Giáo viên giỏi – khá : 55%)

4. Ứng dụng công nghệ thông tin :

 - 75% giáo viên có khả năng ứng dụng CNTT vào tiết dạy.

 - 30% Giáo viên biết thiết kế bài giảng điện tử.

 -  50% cô nuôi biết tính khẩu phần ăn trên phần mềm dinh dưỡng.

5. Công tác phổ cập trẻ 5 tuổi :

- Huy  động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.

- Tỷ lệ chuyên cần đạt : 95%

- Trẻ được học 2buổi/ngày : 95%

- 100%  trẻ 5 tuổi được học chương trình Giáo dục mầm non.

- Bổ xung, trang bị các thiết bị tối thiểu đảm bảo cho các lớp 5 tuổi thực hiện chương trình GDMN.

6. Thực hiện phong trào xây dựng "Trường học thân thiện Học sinh tích cưc"

  100% cơ  sở GDMN có đủ nhà vệ sinh phù hợp, an toàn sạch sẽ. Phấn đấu 85%  số trường đạt tiêu chuẩn "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" từ khá trở lên.

III. Kế hoạch cụ thể :

Tháng 8/2011:

            1. Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn;  Bồi dưỡng chính trị Hè 2011: tuần 2, 3/8

            2. Các trường thực hiện trang trí, tạo đồ dùng, sắp xếp môi trường lớp học. Hoàn thiện việc tu bổ trường lớp, cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị, tài liệu, học liệu. phân công chuyên môn.

3. Nhận trẻ ổn định nề nếp ngày 15/8/2011;

4. Tập huấn công tác phổ cập năm 2011

5. Triển khai điều tra, tổng hợp Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn

6. Tổ chức đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn Thành phố

Tháng 9/2011:

1. Thống nhất về ghi chép sổ sách. Các trường hoàn thành hồ sơ, sổ sách quản lý chuyên môn tr­ước ngày 11/9/2011.

2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ nhân viên nấu ăn tại các trường, cơ sở. Các đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận bếp ăn đủ điều kiện VSATTP hoàn thiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận.

3. Tổ chức đoàn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường, cơ sở  mầm non.

4. Kiện toàn tổ cốt cán xây dựng kế hoạch hoạt động. Tổ chức hoạt động bắt đầu từ tuần 4/9/2011.

5. Xây dựng  các giờ dạy về giáo dục kỹ  năng sống cho trẻ mầm non tại trường Liên Cơ.

6. Khảo sát toàn diện, khảo sát chuyên đề đầu năm học:

   - Khảo sát chất l­ượng sức khoẻ học sinh: từ  tuần 3/9/2011

   - Khảo sát chất l­ượng giáo dục học sinh.

7. BGH duyệt kế hoạch giảng dạy các độ tuổi để triển khai thực hiện đúng thời gian qui định.

8. Duyệt kế hoạch và chỉ tiêu năm học theo kế hoạch chung 10 - 11/9/2011.

9. Ban giám hiệu các trường, cơ sở mầm non lên kế hoạch giảng dạy của cá nhân theo quy định.( Hoàn thành trước ngày 30/9/2011)

10. Hoàn thành thống kê đầu năm.

11. Xây dựng chỉ tiêu thi đua của cá nhân, tổ, tr­ường thực hiện ký cam kết chất lượng. Tổ chức hội nghị CBCC theo kế hoạch chung toàn ngành.

12. Kiểm tra công nhận 2 phường (P.Chi Lăng; P.Hoàng Văn Thụ) đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2011.

13. Tổ chức sơ kết một  năm thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi cấp cơ sở.

14. Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tháng 10/2011:

1.Chỉ đạo các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ: Tập trung vào việc thực hiện chương trình giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục, qui chế nuôi dạy trẻ, quản lí bếp ăn.

            4. Tổ  chức dự giờ mẫu các lĩnh  vực.       

5. Chỉ đạo các trường rà soát các nhóm trẻ gia đình  thuộc địa bàn .

6. Kiểm tra chuyên đề hồ sơ, sổ sách .

7. Tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo; Thi sáng tác thơ truyện mầm non. (cấp trường)

8. Khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm tuần 1/10/2011.

9. Thông kê các lớp nhà  trẻ - mẫu giáo độc lập.

10.Tổ chức sơ kết một  năm thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi ( Phòng, Sở).

Tháng 11/2011:

1. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng kế hoạch đề ra; xây dựng môi trường sư phạm xanh sạch đẹp.

2. Hội giảng, hội nuôi cấp trường, hoàn thành trước ngày 18/11/2011.

3. Tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới kỷ niệm 20/11: Thi chấm lớp, thi sáng tác thơ truyện mầm non, hoạt động ngoại khoá, văn hoá văn nghệ...

4. Tổ cốt cán hoạt động theo kế hoạch.

Tháng 12/2011:      

1. Kiểm tra chuyên môn, chuyên đề, kiểm tra ch­ương trình.

2. Tổ chức Hội thi "Bé với làn điệu dân ca" cấp trường.

3. Tổ chức ngoại khoá theo điều kiện của các đơn vị.

4. Hoàn thành thống kê, báo cáo học kỳ I: Ngày 28/12//2011.

5.Tổ chức Hội thảo, Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non mới tại các trường, cơ sở.

6. Tổ chức Hội thi cô nuôi giỏi - Giáo viên giỏi cấp Thành phố tuần 4/12/2011.

7. Tổ chức hội nghị hiệu trưởng trường mầm non.

Tháng 01/2012:

1. Tiếp tục kiểm tra chuyên môn, chuyên đề.

2. Thanh tra toàn diện 01 trường MN.

3. Tổ cốt cán hoạt động theo kế hoạch

Tháng 02/2011:

1. Tổ chức ngoại khoá Tết- Mùa xuân (tuần I tháng 02/2012)

2. Kiểm tra nề nếp sau nghỉ tết.

3. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện ch­ương trình giảng dạy và các hoạt động chuyên môn.

4. Tiếp tục t­ư vấn, giúp đỡ các tr­ường, CSMN về phương pháp thực hiện chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường; an toàn giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả.

5. Tổ cốt cán hoạt động theo kế hoạch.

6. Tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện CTGDMN mới.

Tháng 3/2012:                     

            1. Tổ cốt cán hoạt động theo kế hoạch.

2. Thanh tra toàn diện 01 tr­ường mầm non.

3. Tổ chức Hội thi "Bé với làn điệu dân ca" cấp Thành phố.

4. Kiểm tra việc thực hiện ch­ương trình và qui chế chuyên môn.

5. Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Tháng 4/2012:         

1. Dự giờ khảo sát danh hiệu GV giỏi các cấp, Khảo sát chất l­ượng giáo viên, học sinh cuối năm: Tuần I-II tháng 4/2012.

            2. Tổ cốt cán hoạt động theo kế hoạch.   

3. Hoàn thành ch­ương trình giảng dạy các độ tuổi.       

4. Kiểm tra chéo chất lượng cuối năm. Tuần III- IV tháng 4/2012.

5.Tổ chức Hội thảo, Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non mới tại các trường, cơ sở.

6. Hoàn thành công tác điều tra công nhận PC GDMN 5 tuổi (cấp xã)

7. Tổ chức hội thi về Giáo dục An toàn giao thông các trường, cơ sở.

Tháng 5/2012:

1. Hoàn thành báo cáo tổng kết, thống kê cuối năm.

            2. Lên kế hoạch ôn luyện cho trẻ.

            3. Tổng kết năm học.

            4. Tổ chức tết 1/6 và chia tay trẻ 5 tuổi ra tr­ường.

            5. Hoàn thành công tác điều tra công nhận PC GDMN 5 tuổi (cấp huyện)

Tháng 6/2012:

            1. Các trường tổ chức học hè theo nhu cầu phụ huynh, xây dựng cụ thể kế hoạch triển khai học hè 2012.

2. Xét thi đua năm học.

            3. Xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn hè và tu sửa, đầu tư trang bị CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

            4. Làm tốt công tác tuyển sinh theo kế hoạch chung toàn ngành.

 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch các hoạt động chuyên môn cơ bản của cấp học Mầm non năm học 2011– 2012. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, kết  hợp với việc nghiên cứu kỹ công văn 1186/SGDĐT-GDMN Lạng Sơn, ngày 18 tháng 8 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2011-2012. Trong quá trình thực hiện nếu có bổ xung hoặc thay đổi, Phòng GD&ĐT sẽ có công văn điều chỉnh và hướng dẫn chi tiết các công tác theo từng thời điểm.Các tin bài khác


1 2 3 4