Số 139 Hướng dẫn đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng
Đăng ngày 19/03/2012 bởi admin

Thực hiện công văn số 300/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 03 năm 2012 của Sở GD&ĐT bồi dưỡng đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường THCS, THPT và công tác triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2011-2012.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng đánh giá xếp loại Hiệu trưởng trường trung học theo chuẩn và triển khai nhiệm vụ trong tâm học kỳ II năm học 2011-2012. Để chuẩn bị tốt cho hội nghị của Sở, Phòng GD&ĐT Thành phố yêu cầu các trường THCS thực hiện các nội dung sau đây:

I . Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn

1. Các trường báo cáo quá trình triển khai và kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn quy định của Bộ. Nội dung báo cáo cần phản ánh rõ:

- Quy trình đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng được thực hiện ở đơn vị như thế nào? Lực lượng nào đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng? Kết quả đánh giá, xếp loại.

- Việc đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn có những thuận lợi, khó khăn gì? Trong số các tiêu chí đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, tiêu chí nào có kết quả đánh giá, xếp loại không thống nhất giữa việc tự đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng và đánh giá của cán bộ giáo viên nhà trường? Hướng giải quyết?

- Việc thu thập minh chứng đánh giá Hiệu trưởng có thuận lợi, khó khăn gì? Kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng có phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường không?

- Những đề xuất, kiến nghị về quy trình, nội dung đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trong năm học 2011-2012 và các năm tiếp theo.

2. Báo cáo các biểu mẫu

Ngoài nội dung báo cáo bằng văn bản, các trường THCS báo cáo kết quả đánh giá xếp loại Hiệu trưởng năm học 2010-2011 theo nội dung các biểu sau:

- Biểu 1: Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại, trong đó ghi rõ các minh chứng và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, hướng phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu.

- Biểu 2: Tổng hợp kết quả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng. Ngoài phần tổng hợp điểm, phiếu tổng hợp ghi những điểm mạnh, điểm yếu (ý kiến của đa số và ý kiến khác); ý kiến của các phó Hiệu trưởng, của cấp uỷ Đảng, của BCH Công đoàn và ý kiến của BCH Đoàn TNCS HCM.

- Biểu 4: Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại Hiệu trưởng;

- Biểu 5: Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng;

- Biểu 6: Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại các Phó Hiệu trưởng.

Lưy ý: Các trường THCS nộp đầy đủ các biểu 1,2,4,5,6; Riêng biểu cán bộ, giáo viên chấm điểm, đánh giá Hiệu trưởng do nhà trường quản lý.

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2011-2012.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THCS báo cáo cụ thể công tác triển khai thực hiện các nội dung: Sinh hoạt cụm chuyên môn; Kế hoạch dạy học tăng thời lượng, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém;

Trong báo cáo đề nghị nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được nêu trên.

Các đơn vị tổng hợp số liệu theo biểu mẫu (tương ứng với cấp học) từ biểu số 7 đến biểu số 12.

III. Chuẩn bị tham luận

Các đơn vị: THCS Vĩnh Trại, THCS Quảng Lạc, THCS Hoàng Văn Thụ chuẩn bị báo cáo tham luận về Chuẩn Hiệu trưởng để trình bày trước hội nghị của Sở, ngoài ra các đơn vị còn lại chuẩn bị ý kiến phát biểu. Các tham luận về đánh giá xếp loại Hiệu truởng cần làm rõ những nội dung:

- Việc triển khai Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nội dung, phương pháp, lực lượng và quy trình đánh giá từng tiêu chí;

- Tổ chức thực hiện chấm điểm, đánh giá, xếp loại ở đơn vị;

- Các minh chứng để chấm điểm, đánh giá từng tiêu chí;

- Mối liên quan giữa kết quản việc thực hiện các niệm vụ của đơn vị với kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng;

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện;

- Những kiến nghị, đề xuất và hướng giải quyết trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ và đúng theo quy định.

IV. Thành phần, thời gian tham dự bồi dưỡng

1. Thành phần

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng và chuyên viên phụ trách cấp THCS phòng GD&ĐT.

- Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn các trường các trường THCS.

2. Thời gian và địa điểm: 1,5 ngày (từ 14h00 ngày 19/3/2012) tại hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh Lạng Sơn.

 

Phòng GD&ĐT Thành phố yêu cầu các trường gửi báo cáo, biểu mẫu và tham luận về Phòng vào ngày 14/3/2012 bằng đường công văn và địa chỉ Email phonggd.thanhpho.ls@gmail.com (Tham luận các đơn vị duyệt trực tiếp với bộ phận chuyên môn THCS). Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ với bộ phận chuyên môn THCS hoặc tổ chức cán bộ để cùng phối hợp thực hiện./.Các tin bài khác


1 2 3 4